Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa nákupu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese MámeChuť Advanced s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno, 60200. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali alebo nám tento formulár pošlite na email objednavky@mamechut.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

V prípade neodoslanej objednávky platí nasledujúce: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade odoslanej objednávky platí nasledujúce: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby okrem dopravy a balného.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

3. Pokyny na vyplnenie: 

1. “Keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.;

2. MámeChuť Advanced s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno, 60200, IČO: 11870192, DIČ: CZ11870192 - spisová značka: 125112 C, Krajský soud v Brně.

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [www.eshop.mamechut.sk alebo na objednavky@mamechut.sk ]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

4. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte na adresu Covitar s.r.o., Bruntál, Jesenická 52, 79201, Česká Republika najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.